Case

En fremtid med mindre vandspild

Det gennemsnitlige vandspild i det danske forsyningsnet til distribution af drikkevand er mindre end 10%. Dette lækageniveau er blandt de laveste på verdensplan, og de fleste steder i verden går væsentligt mere vand til spilde. Reduktion af dette spild af rent drikkevand er derfor et globalt indsatsområde.

AVK er sammen med DTU, forsyningsselskaberne HOFOR og Nordvand og en række andre store spillere inden for vandforsyningsområdet med i partnerskabet LEAKman. Formålet her er at implementere et avanceret distributionsnet ved at anvende højteknologiske produkter og teknikker og at binde komponenter og styringssoftware sammen i integrerede løsninger til blandt andet effektiv sporing og håndtering af lækager. Det endelige mål er at reducere vandspildet til et absolut minimum.

Case: Klampenborg

Som en del af LEAKman projektet har de to vandforsyningsselskaber Nordvand og HOFOR hver udpeget to områder, hvor der skal installeres støjloggere. Med automatisk sporing kan lækager hurtigt identificeres, hvilket både kan mindske det direkte vandspild forårsaget af lækagen og forhindre at skaden bliver større og dermed får større økonomiske konsekvenser såvel som større vandspild. Og hos Nordvand har man allerede mærket de positive konsekvenser af de automatiske støjloggere, som få dage efter installationen identificerede to lækager.

Automatisk sporing og rapportering

Leif Koch A/S har udviklet støjloggere til automatisk sporing. Lækagestøj lyder på en bestemt måde, som støjloggernes mikrofon er i stand til at opfange og adskille fra anden støj. Udfra støjens intensitet og frekvens kan lækagerne identificeres og lokaliseres. Støjloggere installeret på forsyningsnettet kan programmeres til at gennemføre op mod 10.000 lytninger på et foruddefineret tidspunkt på døgnet. Det vil typisk være mellem kl. 2 og kl. 4 om natten, hvor både vandforbruget og baggrundsstøjen er på et minimum. Signalerne fra disse lytninger bliver sendt som en lydfil til vandforsyningens overordnede styring, hvor den bliver lagret. Hvis der opfanges lækagestøj, vil lydfilen indeholde en advarsel om, at der er noget galt i nærheden af den rapporterende støjlogger, og vandforsyningen kan lokalisere lækagen.

Placering af støjloggere

Hver sektion i distributionsnettet er forsynet med et antal ventiler, så rørstrækninger kan afspærres i tilfælde af rørbrud, eller hvis der skal etableres et nyt rør. Ventilerne er placeret på strategisk vigtige steder, så en så lille del af rørnettet som overhovedet muligt kan isoleres. Da ventilerne er fordelt over hele sektionen, er det en oplagt mulighed at placere støjloggere i forbindelse med disse.

Ventilerne er monteret på rørene og har dermed kontakt til vandbanen. Ovenpå ventilerne er der monteret en spindelforlænger, en såkaldt garniture, der giver mulighed for, at ventilerne kan åbnes og lukkes fra gadeniveau. Ventil og garniture har metallisk kontakt til hinanden, og da lyd transporteres optimalt igennem metal, er der der optimale betingelser for etablering af lytteposter til lækagesporing.

Garnituren ender i et gadedæksel, som typisk er nedfældet i asfalten på kørebanen, i fortovet eller lignende. Hos AVK har vi udviklet et plastgadedæksel, hvor der er mulighed for at placere det nødvendige lytteudstyr i form af mikrofon, tilhørende software, batteri og antenne.

Identifikation af lækager

Når der skal installeres støjloggere, er én af de første opgaver at få kontrolleret, at alle ventiler i det udvalgte område er tætte og funktionsdygtige, og at få udpeget, hvor støjloggerne skal monteres.

I Klampenborg blev der installeret 125 støjloggere. Allerede efter et par dage med de nye loggere opdagede man to lækager – lækager, der ellers sandsynligvis ikke ville være blevet opdaget. I hvert fald ikke før en manuel gennemgang.

Den ene lækage blev identificeret på en stikledning, der hører til et privat område, hvor det normalt er grundejeren, der står for udbedring af skaderne. I dette tilfælde blev det gjort i samarbejde med Nordvand, og lækagen blev repareret mindre end tre uger senere. Den anden lækage blev repareret inden for blot én uge efter, at den var identificeret af støjloggerne. Alternativet til de automatiske loggere er en manuel gennemgang af hele forsyningsnettet. Det var også sådan, man gjorde i Klampenborg, hvor der blev gennemført systematisk – men manuel – lækagesporing hvert andet år. Der kan derfor selvsagt gå lang tid, fra en lækage opstår, og indtil den bliver opdaget. I det beskrevne tilfælde op til to år. I den periode vil vandspildet alene udgøre en stor omkostning. Dertil kommer, at selv en mindre lækage over tid kan udvikle sig og skabe større skader, i værste fald rørbrud. Og så er det ikke kun selve vandspildet, der udgør en større omkostning, men også reparation og eventuelle følgeskader. Lækagesporing er dermed et vigtigt værktøj til at mindske både vandspild og omkostninger.

Både Nordvand og HOFOR anvender i dag automatiske støjloggere flere steder på forsyningsnettet. Med LEAKman er hele Klampenborg nu systematisk overvåget af støjloggere og dermed rigtig godt på vej mod et absolut minimalt vandspild.

Distributionsnettet

Forsyningsnettet er omfattende og detaljeret, og det kan være svært at samle alle detaljer og skabe overblik. For at opnå bedre kontrol inddeles distributionsnettet hos moderne vandforsyninger derfor i mindre sektioner, på engelsk kaldet District Metered Areas (DMA), som kan omfatte fra få hundrede til et par tusinde forbrugere.
Når distributionsnettet deles op i sådanne mindre sektioner, defineres én primær indgang til sektionen og derudover et antal sekundære indgange til anvendelse i nødsituationer.

Det er vigtigt, at sektionerne er velafgrænsede og adskilte ved hjælp af afspærringsventiler – typisk skydeventiler, der går under betegnelsen grænseventiler – og det er altafgørende, at disse ventiler er pålidelige og lukker tæt, selv efter mange år i jorden.

Hvis ventilerne ikke lukker helt tæt, kan det nemlig ikke med sikkerhed vides, om vandet går til spilde på grund af lækager, eller om det forsvinder over i nabosektionen som følge af sådanne utætheder.

Mere om LEAKman-projektet

LEAKman-projektet har til formål at demonstrere danske løsninger til at reducere tab af rent drikkevand samt at bane vejen for ny dansk vandteknologi. Det er et fireårigt projekt under MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram) med et budget på 43 millioner kroner. Målet for projektet er at udarbejde retningslinjer og løsninger, der kan implementeres globalt og hjælpe til at sikre en stabil vandforsyning verden over, og projektet har samlet nogle af de største spillere inden for branchen. Foruden AVK er Leif Koch, NIRAS, Grundfos, Kamstrup, DTU, Nordvand, HOFOR og Schneider Electric med i projektet.

Læs mere om LEAKman-projektet

Indblik

Skydeventiler

Skydeventiler kan benyttes til alle slags applikationer og er velegnede til installationer både over jord og til nedgravning. Vi tilbyder skydeventiler af høj kvalitet og med et væld af tilslutningsmuligheder.

Produktinformation

Gadedæksler for indbygning af støjlogger

AVK syntetiske gadedæksler er lette at håndtere, og ribbene i huset sikrer optimal fiksering i jorden. Type 4057 har fast højde og er designet for indbygning af støjlogger.