Case

Større kapacitet og mindre miljøbelastning

Det nye Mariagerfjord rensningsanlæg erstatter 10 mindre anlæg, hvilket giver store økonomiske og miljømæssige forbedringer. AVK har leveret flere typer ventiler til det nye anlæg.

Mariagerfjord kommune har bygget et nyt moderne rensningsanlæg. Beslutningen blev taget, fordi der er et stort ønske om at forbedre de økonomiske og miljømæssige vilkår for den lokale spildevandsrensning, men også fordi de nuværende 10 små anlæg ikke kan kapere den estimerede befolkningsudvikling de næste 25 år. AVK er stolt over at have leveret et bredt udvalg af ventiler til det nye anlæg i Nordjylland.

I dag renser anlægget spildevand fra omkring 75.000 personækvivalenter, men det er konstrueret til at kunne håndtere op til 110.000 og til at imødekomme mulige strengere miljømæssige krav i fremtiden.

Flere forbedringer på vej

Det nye anlæg erstatter 10 mindre anlæg, som har behandlet 5-6 millioner kubikmeter spildevand om året, hvoraf kun omkring de 2 millioner kubikmeter er fra borgere og virksomheder. Resterende spildevand er indsivning og regnvand fra fælleskloakerede områder. Mariagerfjord Vand A/S har fokus på at optimere dette ved blandt andet at renovere de eksisterende 1-strengede kloaksystemer til 2-strengede kloaksystemer samt ved at erstatte fælleskloaker med separerede kloaker.

Markant reduktion af slammængden

Det nye anlæg i Mariagerfjord kommune gør det muligt at producere mekanisk og biologisk slam, som stabiliseres i en anaerob proces i en rådnetank, hvor de organiske stoffer omdannes til metan og kuldioxid. Dermed formindskes mængden af slam betydeligt, hvilket er en stor gevinst for miljøet.

Den 2000 kubikmeter store rådnetank reducerer slammængden, men producerer også biogas, som omdannes til varme og strøm til bygningerne. Det udrådnede slam afvandes på dekantere og transporteres i lukkede sættevogne.

Rensningsprocessen er så effektiv, at udledningen af organiske stoffer, kvælstof og fosfor er betydeligt mindre, end den samlede udledning fra de 10 rensningsanlæg, som det nye anlæg erstatter.

Miljøvenlig udledning

Nogle af de gamle rensningsanlæg udledte deres rensede spildevand i Mariagerfjord, hvor udløbskrav for fosforindholdet i spildevand er omkring en fjerdedel af, hvad kravet er for udledning i havet. Det nye anlæg vil lede det rensede spildevand 3,8 kilometer ud i Kattegat, men vil stadig leve op til de strengere krav, som der er for udledning i en fjord.

Omkostningseffektiv centralisering

Udover de miljømæssige fordele der er ved at centralisere rensningsanlægget, er der også økonomiske fordele, da omkostningerne til drift og vedligeholdelse af bygninger kan reduceres væsentligt i sammenligning med de mindre anlæg, som var placeret flere forskellige steder i kommunen.

Placeringen af rensningsanlægget giver en anden økonomisk fordel. Da rensningsanlægget er placeret 27 meter over havets overflade og det rensede spildevand bliver udledt gennem en trykgravitationsledning vil det oftest løbe ud i Kattegat ved hjælp af tyngdekraften alene. Det er kun hvis belastningen på anlægget stiger, at en pumpe skal sættes i gang for at sætte ledningen under tryk.

Opførelsen af det nye Mariagerfjord rensningsanlæg begyndte i marts 2012 og blev afsluttet i efteråret 2013.

Animation

Spadeventiler

Egenskaber for vores spadeventiler serie 702
Vi bruger cookies til at forbedre hjemmesiden og give dig den bedste brugeroplevelse. Ved at besøge vores hjemmeside giver du samtykke til, at vi bruger cookies som beskrevet i vores privatlivspolitik.