Case

Større kapacitet og mindre miljøbelastning

Ét renseanlæg modtager og behandler alt spildevand i Mariagerfjord Kommune.

I 2013 blev ti mindre renseanlæg i Mariagerfjord Kommune erstattet af ét stort anlæg, som siden 2017 har renset alt spildevand i kommunen. Det øgede kapaciteten og gav både økonomisk og miljømæssigt bedre vilkår for den lokale spildevandsrensning. Med opstart i foråret 2021 er der siden blevet gennemført en væsentlig kapacitetsudvidelse med nye primærtanke og udvidelse af slam-, biogas- og energianlæg.

Mariagerfjord Renseanlæg har kapacitet til 225.000 PE (personækvivalenter) og er yderligere forberedt til 275.000 PE. Vi er glade for at have leveret et bredt udvalg af ventiler til hele anlægget.

Omkostningseffektiv og miljøvenlig udledning

På renseanlægget behandles spildevand fra borgere og virksomheder, men en stor del af den samlede mængde vand, der behandles, er indsivning og regnvand fra fælleskloakerede områder, som også ledes til anlægget. Mariagerfjord Vand A/S har fokus på at optimere dette ved blandt andet at renovere de eksisterende 1-strenget kloaksystemer til 2-strenget kloaksystemer samt ved at erstatte fælleskloakker med separerede kloakker.

Renseanlægget er placeret 27 meter over havets overflade, og da det rensede spildevand bliver udledt gennem en trykgravitationsledning, vil det som oftest løbe de 16 kilometer til udløbet i Kattegat ved hjælp af tyngdekraften alene. Det er kun ved særligt store belastninger på anlægget, at en pumpe skal sættes i gang for at sætte ledningen under tryk.

Kildeangivelse (billeder): Degn Grafisk og Mariagerfjord Vand A/S

Fra overskudsslam til biogas

Renseprocessen på anlægget i Mariagerfjord Kommune er opbygget, så der opnås en meget effektiv rensning af spildevandet. Det betyder, at både udledningen af organiske stoffer, kvælstof og fosfor og mængden slam som restprodukt af processen er minimal. 

Spildevandet forrenses, før det ledes videre til primær rensning, biologisk rensning, efterklaring og tertiær rensning. Det rensede spildevand ledes derefter til udløb, mens overskudsslam ledes til videre behandling i anlæggets to store rådnetanke på hhv. 2.000 m3 og 4.500 m3. I rådnetankene produceres biogas, som anvendes til at producere varme og strøm, og overskydende slam køres væk og anvendes på landbrugsjord.

AVK-ventiler leveret til udvidelsen af Mariagerfjord Renseanlæg i 2021

  • 99 AVK spadeventiler med håndhjul, dobbeltvirkende pneumatisk aktuator eller LINAK lineær aktuator DN100-250
  • 15 butterflyventiler type Desponia til gas DN100-250
  • Kugleventiler til gas med gevind og flangetilslutning

 

Animation

Spadeventiler

Egenskaber for vores spadeventiler serie 702