Biogas for en grønnere fremtid

Biogas er en vedvarende energikilde, der produceres af organisk affaldsmateriale. Ved at opsamle og udnytte biogas kan vi forhindre udledning af metan til atmosfæren og reducere den samlede udledning af drivhusgasser. Biogas forventes at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling, og AVK tager del i dette ved at levere ventiler til biogas.

Hvad er biogas?

Biogas er en vedvarende energikilde, der produceres gennem anaerob nedbrydning. Dette er en naturligt forekommende biologisk proces, der ligner den, der finder sted i maven på en ko. Biogas består primært af metan (CH4) og kuldioxid (CO2) sammen med små mængder af andre gasser som nitrogen, hydrogensulfid og vanddamp. Biogas produceres typisk ved at nedbryde organiske materialer, såsom landbrugsmateriale, madaffald, spildevand og gylle.

Hvad er fordelene ved biogas?

Ifølge World Biogas Association (WBA):

"I en tid hvor jobskabelse, økonomisk vækst, energiproduktion og fødevareproduktion skal varetages samtidig med, at klimaemissionerne skal reduceres drastisk, er der kun få teknologier, der kan yde et så stort bidrag til alle disse områder på verdensplan."

WBA hævder, at biogas har potentiale til at reducere de globale klimaemissioner med 10% og skabe millioner af jobs. Og de miljømæssige og socioøkonomiske fordele ved biogas er indlysende:

  • Vedvarende og bæredygtigt: det stammer fra organiske affaldsmaterialer, der løbende genereres
  • Reduktion af drivhusgasemissioner: Når organisk affald nedbrydes på lossepladser eller efterlades ubehandlet, frigiver det metan, som er en kraftig drivhusgas, der er medvirkende til klimaforandringerne. Opsamling og udnyttelse af biogas kan forhindre dette
  • Affaldshåndtering: Omdannelse af organisk affald til biogas reducerer affaldsmængden
  • Decentral energiproduktion: særligt fordelagtigt i landdistrikter eller regioner med begrænset adgang til traditionelle energikilder
  • Næringsrig digestat: Biproduktet fra den anaerobe nedbrydningsproces, kaldet digestat, kan bruges til at forbedre jordkvaliteten og produktiviteten for landbruget
  • Jobskabelse: Produktion og udnyttelse af biogas skaber jobmuligheder inden for affaldshåndtering, byggeri, landbrug og energiproduktion

AVK-ventiler og tilbehør til alle trin i processen

1. Forbehandling 

Første trin er håndtering og forbehandling af forskellige typer organisk affald til biogasanlægget. Eksempler på affaldstyper er gylle, landbrugsmateriale, organisk husholdningsaffald og affald fra fødevareindustrien. Den anaerobe nedbrydningsproces, som er en del af biogasproduktionen, varierer for de forskellige affaldstyper. Det er derfor almindeligt at have flere fortanke for at sikre en homogen biomasse og dermed en stabil og ensartet biogasproduktion. 

Til denne proces kan AVK-standardventiler og tilbehør anvendes:

2. Produktion

Den forberedte biomasse overføres til en reaktortank, hvor der ved en anaerob nedbrydningsproces produceres biogas. Den producerede gas består på dette stadie hovedsageligt af metan (CH4) og kuldioxid (CO2), men den indeholder også små mængder vand (H2O) og hydrogensulfid (H2S). Hydrogensulfid er en aggressiv gas, når den forekommer i høje koncentrationer.

Til disse processer kan følgende AVK-produkter anvendes:

3. Distribution

Efter den anaerobe nedbrydning fjernes hydrogensulfid fra den producerede gas. Gassen kan derefter bruges på stedet, hvor den omdannes til elektricitet eller varme. Alternativt kan gassen gennemgå yderligere rensningsprocesser for at blive opgraderet til et kvalitetsniveau, der er egnet til distribution til naturgasnettet. 

Til disse processer kan AVK-standardventiler og tilbehør til gasdistribution anvendes:

 

Download

Biogas

Få overblik over vores ventiler til alle led i biogasproduktionsprocessen og find udvalgte cases.

Case

AVK spadeventiler installeret på stort biogasanlæg i Vrå

Biogasanlægget GrønGas Vrå behandler årligt 365.000 tons biomasse. AVK har leveret 36 spadeventiler til anlægget.
Se alle cases