Hvorfor EN 1074-standarden er vigtig for ventiler til vandforsyning

Man er nødt til at kræve en vis grad af kvalitet fra sin leverandør og et grundlæggende kvalitetsniveau er defineret i de standarder, der er defineret af nationale og internationale institutter som den europæiske standardiseringsorganisation (CEN).

De fleste nationale standardiseringsinstitutter i Europa er medlemmer af denne organisation, og de er derfor forpligtede til at overholde normerne og gennemføre dem som nationale standarder. Så hvis en virksomheds produkter opfylder de standarder, der er defineret af CEN, så opfylder de også de fleste nationale standarder.

Men hvad angiver disse standarder egentlig? I det følgende vil vi beskrive en af de store standarder i vores branche - EN 1074-standarden - der definerer krav og testspecifikationer for ventiler designet til vandforsyningen.

EN 1074 indeholder bestemmelser fra andre publikationer og omfatter dermed også standarder som EN 558-1, EN 681-1 og EN 12982. 

EN 1074 består af seks dele. Første del indeholder generelle bestemmelser og testprocedurer, hvorimod del 2-6 er mere detaljerede og dækker bestemte typer ventiler.

  • del 2 - afspærringsventiler
  • del 3 - kontraventiler
  • del 4 - udluftningsventiler
  • del 5 - reguleringsventiler
  • del 6 - brandhaner

De rigtige materialer gør forskellen

Materialer, der er i kontakt med drikkevand, skal opfylde kravene i de nationale bestemmelser og må ikke påvirke vandet på nogen måde. Det betyder, at kemien og det fysiske udseende af vandet ikke må ændre sig efter at have været i kontakt med en ventil - man må ikke være i stand til at se, lugte, føle eller smage nogen forskel på vandet. Også alle indvendige og udvendige materialer skal være korrosionsbestandige eller beskyttet på passende måde.

Hos AVK har vi taget vores foranstaltninger for at være sikker på, at vandet forbliver rent og friskt, når man bruger vores produkter. Vi bruger vores egen drikkevandsgodkendte EPDM-gummi i vores produkter til vand for at have styr på de ingredienser og processer, der anvendes. Læs mere om vores gummikvaliteter her.

Derudover er vores produkter coatede i overensstemmelse med DIN 3476 del 1, EN 14901 og GSK for at sikre, at vores produkter er modstandsdygtige over for korrosion. Du kan læse mere om vores coating her.

Design i overensstemmelse med driftslevetid og temperaturspecifikationer

Standarden understreger vigtigheden af, at ventilerne er designet til minimum 50 års driftslevetid og kan klare temperaturer fra 0⁰C til 40⁰C mens de er i drift, og mellem -20⁰C og 70⁰C når de opbevares. Det anbefales at teste holdbarheden af ventilens skyder. Prøven udføres i henhold til den angivne driftstemperatur, mens trykket holdes i mindst 10 minutter. Hvis ventilens materiale er et såkaldt tidsafhængigt materiale (f.eks plast mm), anbefales det, at ventilen trykprøves ved en temperatur, der svarer til omgivelserne samt ved en forhøjet temperatur for at påvise, at ventilen er konstrueret til 50 års levetid.

I designfasen sikrer AVK, at hver eneste komponent i ventilen lever op til kravene, og vi beder vores leverandører dokumentere dette, før vi vælger materialer. Ventilerne er grundigt testede og godkendt på et uafhængigt institut såsom DVGW, hvis det er påkrævet.

Tæthed er afgørende

Tæthed er et af de vigtigste krav til en ventil. Der er flere parametre, man skal være opmærksom på for at sikre, at ventilen er helt tæt i forhold til indtrængning af luft, vand eller fremmedlegemer. For det første skal ventilen være tæt, mens den modstår et vist tryk fra det vand, der strømmer indvendigt. Vandventiler skal kunne modstå et tryk svarende til 1,5 X deres PN. Trykprøvede ventiler må ikke have nogen visuelt påviselig lækage.

Ventilerne skal også kontrolleres, mens de er lukkede og udsat for differenstryk. Ventilerne skal derfor gennemgå en tæthedsprøve på sædet og en operationel test.

Et andet fokuspunkt i EN 1074-standarden er tætheden af ventiler ved tilslutning til rør. Det er vigtigt, at tilslutningspunktet mellem ventilen og røret er tæt, selv når røret er bøjet og ventilerne derfor skal være udformet i henhold til bøjningsgrader specificeret af CEN.

Hos AVK bliver ventilerne bøjningstestet i udviklingsprocessen. I produktionen bliver hver enkelt ventil skaltestet ved 1,5 x PN med en klar angivelse af ingen lækage. Ventilerne bliver også sædetestet med vand ved PN x 1.1 fra begge sider og med den ene ende åben.

Betjeningsmomenter ved tætheds- og styrketests

Kravene til tæthed, mens ventilen er i lukket position, er de samme, som når den er åben: 1.5 x PFA eller PFA + 5. (PFA = maksimalt kontinuerligt rørledningsvandtryk). For at bestå begge prøver må lukkemomentet ikke overstige MOT (= Maximum Operating Torques).

Hvis ventilerne er uden en betjeningsenhed og beregnet til at blive betjent med en T-nøgle, så er MOT specifikt defineret for butterflyventiler til 125Nm og for skydeventiler til 1 x DN Nm. Manuelt betjente ventiler kan lukkes med et moment, der svarer til det maksimale betjeningsmoment (MOT), hvor der ingen lækager må være.

Den minimale betjeningsstyrke i åbne- og lukkeretning skal være lig med betjeningsmomentets minimumsstyrke (mST), hvor mST skal være lig med to gange det maksimale drejningsmoment (MOT).

Hos AVK tester vi ikke kun med 1 x DN Nm, men vi forventer, at vores produkter er tætte selv ved momenter, der er lavere end de definerede værdier. Vi tester vores ventiler ned til 0,6 x DN afhængigt af størrelse.

MOT-specifikation (det maksimale betjeningsmoment)

MOT er afhængig af den anvendte betjeningsenhed. Hvis ventilen er leveret med håndhjul er MOT defineret til 0,5 x den maksimale manuelle betjeningskraft (i Newton) x håndhjulets diameter (i meter). For ventiler, der er leveret med arm, er MOT defineret til at være den maksimale betjeningskraft (i Newton) x armens længde (i meter).

Driftscyklus for test af levetid

Ventiler skal være designet til at kunne fungere i minimum 50 år. Derfor er de nødt til at gennemgå en levetidstest, hvor de udsættes for samme prøve flere gange i træk - kaldet driftscyklus. Antallet af driftscyklusser en ventil skal gennemgå for at opfylde levetidskravene afhænger af ventiltype og -størrelse. Hver del af EN 1074 standarden specificerer kravene for hver enkel ventiltype.

Da AVK's design for håndhjulsbetjente ventiler og ventiler med ISO-flanger til elektrisk betjerning er ens, er alle vores ventiler op til DN1200 designet til 2500 cyklusser, selvom standarden kun stiller krav om 250 cyklusser.

Nødvendige driftscyklusser

  • Manuelt betjente afspærringsventiler skal være designet til 250 cyklusser, hvor elektrisk-, hydraulisk- og pneumatiskbetjente ventiler skal være designet til 2500 cyklusser. Trykket i alle typer af afspærringsventiler under påfyldning af vand skal være minimum det, der svarer til ventilens PN og skal opretholdes i minimum fem sekunder.
  • Kontraventiler skal være designet til 2500 åben/lukke-cyklusser.
  • Udluftningsventiler skal være designet til at kunne foretage 250 cyklusser af fyldning og tømning under komplet åbning og lukning af ventilen. Vandtrykket ved påfyldning af ventilen skal være +/- 10% af ventilens PN, mens trykket opretholdes i minimum to minutter.
  • Kontrolventiler skal være designet til et differenstryk på +/- 10% af 1.5 x ventilens PN, mens trykket opretholdes i minimum 15 sekunder og gentages 2500 cyklusser.
  • Hydranter skal være designet til et differenstryk svarende til ventilens PN samt til 100 åben/lukke cyklusser.

Vigtige testprocedurer

I EN 1074-standarden er alle testprocedurer beskrevet i detaljer. Det er vigtigt, at tests foretages på ventiler, der er repræsentative for den igangværende produktion, og at alle test skrives i en rapport med angivelse af type, antal, DN, PN samt hvilken type testudstyr, der er blevet benyttet, og hvorvidt ventilerne opfyldte kravene.  

I designfasen tester AVK ventilerne i henhold til følgende krav: EN 1074, EN 1171, officielle godkendelseskrav såsom, DVGW, lokale markedskrav og ikke mindst AVK's egne krav, der er baseret på mere end 40 års erfaring med at producere ventiler til drikkevandsforsyninger verden over.

I henhold til EN 1074 bliver hver eneste ventil testet i produktionen, før de frigives til salg, og dokumenterne associeret til testene arkiveres i minimum 20 år.

Dokumenter og mærkning

Ventilernes kvalitet skal også kontrolleres regelmæssigt, og virksomhedens kvalitetssystem skal styres af et uafhængigt certificeringsorgan.

AVK's produktudvikling og produktionsproces er certificeret i henhold til kvalitetsstyringssystemet ISO 9001, som sikrer overensstemmende produktkvalitet, processer der forbedrer systemet samt ensartethed, som opfylder de lovmæssige krav.

Derudover angiver EN 1074 standarden, at produkter skal have den korrekte mærkning med DN, materiale, PN, ID og produktionsår samt nummer på den relevante del af EN-1074 standarden.

 

Download brochure

Kender du de gældende krav for ventiler til drikkevand?

Godkendelser er især vigtige for drikkevandsapplikationer, hvor det er afgørende, at komponenterne ikke må udgøre en risiko for forurening og ikke må påvirke smag og lugt. Ved at opnå og vedligeholde de mest anerkendte godkendelser inden for vand kan vi garantere, at AVK-ventiler altid lever op til højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder.